eindsch 

Algemene voorwaarden Steal Away
t.b.v. verhuur Houten Tiny Villa 

versie 27 november 2021
opgesteld te Oude Prinsenweg 16, 3881 PJ Putten

 

Toepassing

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoningen:
De Houten Tiny Villa, staande en gelegen aan de Oude Prinsenweg 16, 3881 PJ Putten op kavel 112, het eerste kavel achterin.

In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Reservering

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
  Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 1 dag een bevestiging, de factuur en de algemene voorwaarden. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 5 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is

Betaling

Wij verzoeken u om direct bij de reservering de hele huursom via IDEAL te betalen.

Met het voldoen van de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen, bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 • De borgsom bedraagt € 300,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.De borgsom moet tezamen met de betaling van de huursom worden voldaan.

 • In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 • De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

 • De huurder krijgt, twee dagen voor de aankomstdatum per whatsapp en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen.
 • Deze code mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook.
 • Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten.
 • De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van  ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van €100.
 • Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 • Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning wordt hiervoor € 50,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Bij annulering vanaf 4 dagen tot een dag voor aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

 • De houten Tiny Villa is bestemd voor zakelijk en/of recreatief gebruik en heeft haar eigen vaste aankomst- en vertrekdag.
  Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 14:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis, tenzij anders afgesproken
  Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis op vrijdag om 11:00 uur of op zondag om 12:00 uur te hebben verlaten. tenzij anders afgesproken.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 • De af te rekenen totale huursom is inclusief eindschoonmaak, bedlinnengoed, badlinnengoed, keukenlinnengoed en badjassen.
 • Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 4 personen voor de Houten Tiny Villa  is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat tussen 23.00 uur en 08.00 uur, de nachtrust wordt gerespecteerd. Dit betekent onder meer geen luide muziek/geluiden buiten. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de natuurlijke omgeving of de omwonenden ontstaat. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis.

 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 • Het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken. Het is ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen! Hier staan hoge boetes op en het wordt streng gecontroleerd. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend.
 • De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 • Het is niet toegestaan uw elektrische voertuig met stroom uit het gehuurde onderkomen op te laden. Indien dit wordt ontdekt, zal een boete worden opgelegd.
 • Mocht u een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

In het Prinsenpark is er slechts één contanier voor restafval. De huurder dient zelf zorg te dragen voor afvalscheiding en papier en flessen zelf mee te nemen. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding. Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

1. Geen huisdieren toegestaan.
2. Roken binnen is niet toegestaan.
3. Geen open vuur stoken (ook niet buiten).
4. Bezemschoon of gestofzuigd en afvalvrij achterlaten na verhuur.
5. Spaarzaam met elektriciteit en water.
6. Geen etenswaren achterlaten.
7. Schade melden aan verhuurder.
8. Keuken afwasvrij achterlaten.
9. Afwas droog in de kasten achterlaten.
10. Koelkast, magnetron en wasbak schoon achterlaten.
11. Gebruik wasmachine toegestaan.
12. Extra gebruikers niet toegestaan tenzij met verhuurder afgesproken.
13. Alleen auto(s) van de huurder(s) mogen op de parkeerplaats.
14. Afvalpas in huis achterlaten.
15. Alle keuken-, bed- en bad linnen in de afwasmand in de badkamer achterlaten.
16. De vuilnisbakken geleegd.
17. Restafval mag in de container van het park. Pasje ligt in keukenlade.
18. Lege flessen, papier en plastic dient u in de daartoe bestemde bakken
19. Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.
20. Linnengoed inclusief badjassen is eigendom van Steal Away en blijft achter in het vakantiehuis.
21. Graag geen schoenen aan in het huis.
22. Geen kaarsen aan laten staan.
23. Tussen 23:00 en 08:00 mag er geen sprake zijn van geluidsoverlast.
24. Het is ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen!
25.Het is niet toegestaan uw elektrische voertuig met stroom uit het gehuurde onderkomen op te laden.
26. De huurder dient zelf zorg te dragen voor afvalscheiding en papier en flessen zelf mee te nemen.
27. In het Prinsenpark is er slechts één container voor restafval. Pasje ligt in de keukenla. 

  Toepasselijk recht

  Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

  Translate »